Het uitgangspunt van het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) is dat psychisch zieke mensen niet op straat kunnen leven. Psychische klachten kunnen verergeren door de onzekerheid en uitzichtloosheid van het leven op straat. Bovendien is het hebben van een stabiele verblijfsplaats doorgaans een vereiste om met een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg te kunnen beginnen.

Opvang

Het MOO biedt 60 opvangplekken voor ongedocumenteerden met psychische problemen. We hebben de beschikking over verschillende woonpanden en een ontmoetingsruimte, gevestigd in de buurt Geuzenveld. Elk pand biedt ruimte aan drie personen, die ieder een eigen slaapkamer hebben. Keuken en badkamer worden gedeeld. De bewoners waarderen deze kleinschalige opzet: ze zijn niet alleen en kunnen elkaars welzijn een beetje in de gaten houden. Tegelijkertijd blijft het relatief rustig in huis, iets waar deze doelgroep veel behoefte aan heeft.

Tijdens kantooruren is de ontmoetingsruimte van MOO open voor bewoners. Ze kunnen de wasmachine en computer gebruiken, een kopje koffie of thee drinken en lunchen met de medewerkers. Ook de individuele gesprekken vinden hier plaats. Door de toegankelijkheid van de ontmoetingsruimte is er dagelijks zicht op de bewoners en kunnen de begeleiders goed monitoren hoe het met ze gaat. Bewoners worden ook dagelijks door de medewerkers bezocht, met name de mensen die niet uit zichzelf bij de ontmoetingsruimte langskomen. Ook is er een telefonische achterwacht beschikbaar waar bewoners (bij noodsituaties) in de avonden, nachten en weekenden gebruik van kunnen maken.

Samuel (30) uit Guinee heeft hiv en last van ernstige depressie en angsten door een traumatische ervaring. Bij aankomst op het MOO maakt hij een zeer gereserveerde indruk. Hij wil liever geen contact met hulpverleners of medebewoners. Hij spreekt alleen Frans en voelt zich, mede door de taalbarrière, vaak onbegrepen.

Zijn begeleidster bij het MOO stelt een ruil voor: als hij haar helpt met het leren van Frans, helpt zij hem met zijn Nederlands. Dat blijkt een goede aanpak. Samuel komt regelmatig met een rugtas vol met boeken langs om samen te oefenen. Zo bloeit hij stapje voor stapje op: hij krijgt meer zelfvertrouwen, heeft contact met hulpverleners en medebewoners en weet zich heel behoorlijk te redden in het Nederlands.

Maatschappelijke begeleiding en ggz

De bewoners van het MOO krijgen intensieve individuele ondersteuning. Met iedere cliënt wordt een hulpverleningsplan opgesteld met helder geformuleerde doelen. Het MOO zorgt voor de begeleiding naar passende ggz-behandeling en houdt toezicht op medicatiegebruik. Ook zoeken we voor iedere cliënt naar een dagbestedingsactiviteit.

Met elke nieuwe bewoner voeren we eerst een kennismakingsgesprek, waarin we de gang van zaken binnen het MOO uitleggen en de cliënt wegwijs maken. Iedere cliënt krijgt een vaste contactpersoon en dagelijkse begeleider. Hij of zij ziet toe op de dagbesteding en het ritme van de bewoner en bouwt een vertrouwensband met de bewoner op.

Wekelijks is er een teambespreking waarbij alle medewerkers aanwezig zijn. Per cliënt wordt besproken hoe het gaat, zowel op medisch, juridisch als sociaal vlak. Daarnaast heeft een begeleider regelmatig contact met de ggz-behandelaar over de psychische toestand van de cliënt. Als bewoners extra aandacht nodig lijken te hebben, kunnen zowel het MOO als de ggz-instelling hier direct op inspringen.

Als een bewoner het MOO verlaat en bijvoorbeeld terugkeert naar de rijksopvang, verzorgt het MOO zonodig een natraject in de vorm van ambulante begeleiding. In sommige gevallen starten we ook voorafgaand aan opvang binnen het MOO met ambulante begeleiding. Dit doen we alleen als de nood zo hoog is dat we niet kunnen wachten tot er binnen het MOO een plek voor diegene vrijkomt.

Juridische begeleiding

Het MOO garandeert de bewoners een tijdelijk bestaansminimum. Dat doen we door leefgeld uit te keren en een stabiele leefsituatie te bieden. Zo kunnen bewoners tot rust komen. Ook stelt dit hen in staat om zelf naar hun toekomstperspectief te kijken en een stappenplan te maken, zodat zij in de toekomst zelfredzaam worden. Het MOO streeft ernaar met iedere cliënt een passend en realiseerbaar toekomstperspectief te creëren, zodat men na afloop van een traject bij het MOO niet terugvalt in de oude situatie.

Voor bewoners van het MOO zijn er drie routes die we juridisch gezien kunnen bewandelen:

1) Een reguliere verblijfsaanvraag

Dit kan bijvoorbeeld een aanvraag op medische gronden zijn, zodat er in ieder geval een medische behandeling in Nederland kan plaatsvinden. Voor mensen die om redenen buiten hun schuld niet terug kunnen naar hun land van herkomst kan een reguliere buiten schuld-procedure worden opgestart.

2) Een herhaald asielverzoek

Dit is een mogelijkheid als het eerste asielverzoek onterecht is afgewezen. Bijvoorbeeld als de asielzoeker door zijn of haar psychische problemen niet heeft kunnen voldoen aan de eis van de IND om coherent en consistent te verklaren.

3) Vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst

Kunnen we in Nederland geen legaal perspectief realiseren, dan is er de mogelijkheid om terug te keren naar het land van herkomst. Een goede gezondheid en enig vertrouwen in de toekomst zijn echter essentieel om terugkeer te laten slagen. Hier ontbreekt het bij de doelgroep van het MOO vaak aan.

Afsluiting en overdracht

Gemiddeld verblijven bewoners twaalf maanden op het MOO. In die periode kan de bewoner tot rust komen, met een ggz-behandeling starten en psychisch stabiel worden. Daarna wordt een juridisch of terugkeertraject gestart.

Waar de bewoner na de MOO-periode terecht kan, is afhankelijk van het gecreëerde toekomstperspectief. Het MOO zorgt voor de begeleiding daarnaartoe. We sluiten iemands dossier pas nadat er een overdracht op juridisch, medisch en opvanggebied heeft plaatsgevonden.