7 mei 2024

2023 was een bewogen jaar. Door de val van het kabinet en winst voor rechts is er
voor ons een politiek onzekere tijd aangebroken. Niet alleen voor het ASKV zelf, maar
ook voor onze doelgroep: mensen die (nog) geen geldige verblijfsvergunning hebben.
Als ASKV willen we in deze tijd onze verantwoordelijkheid nemen waar moet. We
willen regie pakken, verbinden en faciliteren. Waar nodig koersbepalend zijn.

Ondanks alle politieke turbulentie heeft het ASKV zich ook in 2023 hard gemaakt
voor een kwetsbare groep mensen. Met onze hulpverlening, medische opvang en
lobby- en campagneactiviteiten hebben we met de doelgroep kunnen werken aan
een toekomstperspectief. Zodat ook zij toegang hebben tot juridische bijstand,
zorg, onderwijs en onderdak.

Er zijn een hoop prestaties om op terug te kijken. De interne organisatie is flink
geprofessionaliseerd. We zijn bezig om vorm te geven aan een projectenbureau,
zodat we sneller kunnen reageren op problemen die leven binnen onze
doelgroep. Daarnaast hebben de politieke ontwikkelingen ervoor gezorgd dat
we als werkveld weer intensief de samenwerking met elkaar opzochten met een
verkiezingscampagne. Iets dat we de komende tijd zullen blijven doen.

Ook zijn er veranderingen geweest binnen de Raad van Toezicht (RvT). In het
voorjaar van 2024 heeft Margriet Jongerius vanwege persoonlijke omstandigheden
afscheid genomen van de RvT. Wij zijn Margriet zeer erkentelijk voor haar inzet en
hebben genoten van haar gedegen kennis als toezichthouder. Dit konden wij het
eerste jaar met een nieuwe bestuursstructuur goed gebruiken. Evert Bloemen,
een arts gespecialiseerd in gezondheidszorg voor vluchtelingen, is in maart 2024
tot de RvT toegetreden.

In dit jaarverslag leest u welke lobby- en campagneactiviteiten we gedaan hebben
en over onze projecten zoals Recht op Onderwijs, Staatloosheid en de ASKV
Ambassade. U leest welke resultaten onze hulpverlening en medische opvang
bereikt hebben en hoe we dat hebben gerealiseerd. U vindt informatie over onze
uitgangspunten en leest over onze visie en missie.

‘Veranderen door doen’ is ons motto. Dit deden we in 2023 en blijven we de
komende jaren doen. Dit kunnen we natuurlijk niet zonder onze medewerkers,
vrijwilligers en stagiaires die zich elke dag met hart en ziel inzetten. Ik wil hen
dan ook ontzettend bedanken. Daarnaast wil ik u, donateurs, subsidiegevers en
fondsbeheerders, bedanken voor uw steun. Zonder u geen ‘veranderen door doen’.

Erik Rouw, directeur-bestuurder ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Klik op deze link of de afbeelding hieronder om het jaarverslag 2023 te lezen.

Geplaatst in:

Achtergrond