Afgelopen jaren hebben we de psychiatrische problematiek van onze cliënten in ernst zien toenemen. Nieuwe aanmeldingen betreffen vaak multiproblematiek die zodanig complex is dat MOO-basis deze cliënten niet kan opvangen, omdat zij daar niet op is toegerust. Met MOO-intensief richten we ons specifiek op deze mensen.

Aanpak

Vanaf 1 januari 2020 biedt MOO-intensief 20 opvangplekken aan mensen met een zware psychiatrische en/of somatische indicatie, die daarom 24-uurs verzorging nodig hebben. Met deze vorm van opvang hopen we een rol te kunnen spelen in een gesloten landelijke zorg- en opvangketen: MOO-basis, MOO-intensief, CTP Veldzicht, INLIA en Veldzicht (BOPZ).

MOO-intensief richt zich op ongedocumenteerden met zeer ernstige psychiatrische en/of somatische problematiek. Anders dan bij MOO-basis gaat het hier om mensen die niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Een groot aantal van hen kampt met een zeer ernstige vorm van bijvoorbeeld PTSS, schizofrenie, psychosen, waandenkbeelden, depressie en overige angst- en stemmingsstoornissen. Wat betreft de somatische problematiek komen diverse vormen van kanker, MS en andere ziektebeelden voor. Ook kan sprake zijn van dementie, een verstandelijke beperking of autisme.

Opvang

In een ruime opvanglocatie in Amsterdam-Noord wonen alle cliënten met elkaar in één pand, dat is toegerust met een gemeenschappelijke keuken en een grote algemene ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Cliënten van MOO-intensief worden 24 uur per dag begeleid en wordt een heldere dagstructuur, rust en veiligheid geboden.

Begeleiding

MOO-intensief biedt intensieve dagelijkse psychiatrische en somatische zorg. HBO-verpleegkundigen houden toezicht op medicatiegebruik en dragen zorg voor de begeleiding naar en afstemming met de verschillende psychiatrische en/of somatische zorginstellingen. Binnen MOO-intensief wordt zoveel mogelijk gewerkt aan stabilisatie, vergroting van zelfredzaamheid en een realistisch toekomstperspectief. Voor wat betreft de juridische ondersteuning geldt hetzelfde als voor MOO-basis.

Samenwerking

Alle cliënten van MOO-intensief worden besproken met lokale partnerorganisaties. De meest complexe casussen worden met de landelijke partners besproken op daarvoor bestemde overlegmomenten (Ministerie van Justitie en Veiligheid, CTP Veldzicht, gemeenten, INLIA en andere relevante betrokkenen).