ASKV streeft ernaar om ongedocumenteerde vluchtelingen te begeleiden vanaf het eerste contact tot aan een duurzame oplossing. Cliënten komen bij ons terecht via het gemeentelijk Vreemdelingenloket, hulporganisaties in de stad, advocaten of simpelweg via een tip van een vriend of kennis.

Werkwijze

Intake

Tijdens het intakegesprek achterhalen we de hulpvraag. Is er sprake van juridische problematiek, (geestelijke) gezondheidsperikelen? Heeft iemand onderdak en een sociaal netwerk, is de situatie uitzichtloos voor de cliënt? Vaak is het een combinatie van factoren.

Plan van aanpak

Het team van ASKV stelt een hulpverleningsplan op, waarbij zoveel mogelijk naar een concreet doel wordt toegewerkt. Hierbij hanteren we het 8-fasenmodel van Movisie, waarmee we cliënten individueel begeleiden naar grotere zelfstandigheid. We helpen cliënten op de verschillende leefgebieden bij sociale, psychische en praktische problematiek. Per leefgebied stellen we individuele doelen op om de krachten van de cliënt te versterken en uiteindelijk de zelfstandigheid en onafhankelijkheid te vergroten. Omdat een sociaal netwerk hierbij van groot belang is, ondersteunen we onze cliënten actief bij het opbouwen en uitbreiden hiervan.

Opvang

Het zoeken van opvang en huisvesting blijft een van de kerntaken van het maatschappelijk team. ASKV heeft momenteel circa 25 plaatsen in eigen huizen. Daar bieden we cliënten onderdak, terwijl we zoeken naar een duurzame oplossing. Helaas is de vraag structureel groter dan het aanbod; noodgedwongen beperken wij de huisvesting dan ook tot maximaal zes maanden.

Zorgnetwerk

Mensen zonder verblijfsvergunning hebben recht op de medische zorg die een dokter nodig acht. Het maatschappelijk team beschikt over een netwerk van huisartsen, GGZ (Equator Foundation) en apothekers waarnaar zij de cliënten kunnen doorverwijzen. Voor zorg die niet wordt vergoed, doet het team een beroep op betrokken zorgprofessionals als tandartsen en fysiotherapeuten die zich belangeloos of tegen kost-prijs voor onze cliënten inzetten. Is er sprake van ernstige psychische klachten, dan dragen we de cliënt over aan het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden, een gespecialiseerde afdeling van ASKV.

Dagbesteding

We proberen mensen te activeren en te stimuleren weer actief in het leven te staan en eigen keuzes te maken. Indien mogelijk koppelen we onze cliënten aan een buddy, om samen leuke dingen te doen en kennis te maken met de Nederlandse samenleving. Dagbesteding is van groot belang om te zorgen dat mensen het vertrouwen in de toekomst niet verliezen. Ook bieden we taallessen Nederlands.