“Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd.”

(Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, eerste protocol, artikel 2)

Het ASKV gaat uit van de gedachte dat niemand het recht op onderwijs mag worden ontzegd. Het is een basisrecht waar ieder mens toegang toe zou moeten hebben. Omdat afgewezen asielzoekers en andere geïllegaliseerde migranten worden uitgesloten van sociaaleconomische rechten en vaak niet toegelaten worden tot het reguliere onderwijssysteem, kunnen zij niet legaal in hun eigen onderhoud voorzien en zich niet verder ontwikkelen of bekwamen. Een gevolg hiervan is dat het leven daadwerkelijk stilstaat. Zo verliezen mensen kostbare jaren, vaak juist in de leeftijdsfase waarin zij hun leven zouden moeten opbouwen.

Daarom biedt het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) sinds 2015 zelf praktijkleertrajecten en cursussen aan. Dit is geen vervanging van het reguliere systeem, maar een vorm van noodhulp aan mensen die om verschillende redenen niet terug kunnen of durven naar het land van herkomst.


Persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief

Het PAO organiseert dagactiviteiten, praktijkleertrajecten en cursussen waarmee deelnemers zich bekwamen zich in het meubel maken, kappen, webdesign, kleding maken, fietsen repareren en veel meer. Maar nog belangrijker, mensen krijgen weer hoop, grip op hun eigen leven en nemen hun toekomst in eigen handen. Klik in het menu links voor meer informatie over onze praktijkleertrajecten en cursussen.

Regulier onderwijs

In sommige gevallen begeleidt het PAO deelnemers verder naar regulier onderwijs. Het is hierbij van belang dat een nieuwe juridische procedure voor een verblijfsvergunning is gestart, dat de deelnemer weet wat voor opleiding hij of zij voor ogen heeft, dat de opleiding aansluit bij zijn of haar opleidingsachtergrond en dat de deelnemer de Nederlandse en/of Engelse taal goed beheerst.

Daarnaast biedt de Foundation Academy of Amsterdam een Engelstalig mensenrechtenprogramma van een jaar. Het PAO kan deelnemers die graag leren over mensenrechten en lobby hiernaartoe doorverwijzen. Het is hierbij niet van belang of een juridische procedure voor een verblijfsvergunning al is gestart.

Expertise en lobby

Met het PAO onderscheidt het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen zich in Nederland door het structurele aanbod aan praktijkleertrajecten en aansluitende cursussen te koppelen aan ervaren docenten, landelijke lobby en onderzoek, juridische en maatschappelijke begeleiding. Wij monitoren de resultaten en de impact van het PAO continu, zodat wij naar de behoefte van deelnemers accenten in het project kunnen wijzigen. Voor de lokale en landelijke lobby verzamelen wij informatie – in samenwerking met de landelijke werkgroep “Aan de Slag” – door de organisatie van expertmeetings over het recht op onderwijs en werk. Ook wisselen wij regelmatig informatie uit over de praktijk in verschillende steden.

PAO-pilot buurtinitiatieven: zelfregie en een netwerk in de stad

Met de nieuwe PAO-pilot buurtinitiatieven wil het PAO onderzoeken hoe zij de impact van haar praktijkleertrajecten goed kan verduurzamen. De pilot is gericht op het versterken van het sociale netwerk, de zelfregie en zelfredzaamheid van ongedocumenteerde mensen in de buurt waar zij wonen.

Deze pilot ging in 2019 van start in Nieuw-West. Samen met team-PAO organiseerde een groepje oud-deelnemers een buurtevenement bij buurthuis Ru Paré. Er werden verhalen uitgewisseld, kunst en muziek gemaakt, gedanst en er werd Eritrese injera gegeten. Een aantal deelnemers volgt daar nu nog steeds conversatielessen en de muzikant treed vaker op in Amsterdam, vanwege de connecties die hij die dag maakte. Met dit positieve begin faciliteren wij de volgende activiteiten in 2020:

  • Het opzetten van een PAO-ambassade: PAO-deelnemers krijgen de mogelijkheid om PAO-ambassadeur te worden om zo de stem van ongedocumenteerde mensen in de buurt waar zij wonen te vertegenwoordigen. Ook krijgen zij de mogelijkheid om zelf evenementen, cursussen en info-avonden te organiseren.
  • Het opzetten van een sociaal café samen met PAO-ambassadeurs in onze nieuwe locatie, het Blauwe Huis in Oost. Hier kunnen buurtbewoners en ongedocumenteerde mensen elkaar kunnen ontmoeten, koffie drinken en hebben zij de mogelijkheid om verhalen te delen.
  • Vormgeven sociale kaart van Amsterdam (via Google Maps), vanuit het oogpunt van ongedocumenteerde mensen: Wij hopen in kaart te brengen welke plekken prettig zijn om te komen voor ongedocumenteerde mensen, vanuit verschillende culturen en met verschillende taalachtergronden. PAO-ambassadeurs geven feedback over deze plekken en vormen samen met team-PAO een sociale kaart van Amsterdam.
  • Begeleiding naar (buurt)cursussen en activiteiten bij buurthuizen: Wij hopen deelnemers ook te begeleiden naar bestaande externe cursussen en activiteiten bij buurthuizen, afhankelijk van de vraag van PAO-deelnemers en het aanbod in de stad.

Het Kansfonds, Projecten in Nederland (PIN) van KNR, stichting het R.C. Maagdenhuis, stichting Haëlla, het OranjeFonds, Stichting Doen, Dioraphte en de Gemeente Amsterdam financieren dit project. Wij zijn hen bijzonder dankbaar voor hun steun en bijdragen.

Neem voor meer informatie contact op via pao@askv.nl.